Securitas allmänna villkor för hemlarm v. 1.0 15-10

Securitas avser Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082.

Kunden avser den fysiska person som angivits som kund vid beställningen.

Allmänt

1. Dessa villkor gäller för Kundens köp av hemlarm från Securitas och tillhörande larmtjänstabonnemang (nedan kallat hemlarmet). Hemlarmet får endast användas för privat bruk i privatbostad i Sverige.

Beställning

2. Avtalet ingås genom att Kunden beställer hemlarmet och Securitas bekräftar beställningen till den e-postadress som Kunden angivit.

Avtalstid

3. Avtalet gäller i 12 månader räknat från leverans. Om avtalet inte sägs upp senast tre månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt tills vidare med tre månaders löpande uppsägningstid.

Kunduppgifter

4. Kunden ansvarar för att kunduppgifterna (adress, telefon, email m.m.) är uppdaterade under hela avtalstiden och för att informera Securitas skriftligen om eventuella ändringar.

Ångerrätt – 14 dagars ångerfrist

5. Kunden har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att varan levererats (ångerfrist). Vid nyttjande av ångerrätten ska Kunden kontakta Securitas kundtjänst för information om förfarande samt på egen bekostnad aktsamt returnera varan till Securitas inom 14 dagar. Securitas accepterar inte att varor returneras som postförskott eller på annat sätt som medför omkostnader för Securitas. För kontaktuppgifter se www.securitashemlarm.se. Vid nyttjande av ångerrätten ska Kunden ersätta Securitas för värdeminskning som uppkommit till följd av att Kunden hanterat varan i större utsträckning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion. För tjänster som Securitas på Kundens begäran utfört innan ångerrätten utövats ska Kunden erlägga avtalad betalning.

Montering och underhåll

6. Kunden förbinder sig att montera hemlarmet i enlighet med Securitas instruktion. Monteringsinstruktion finns på www.securitashemlarm.se. Montering på annat sätt än vad Securitas skriftligen anvisat kan innebära ett otillräckligt skydd och Securitas frånsäger sig allt ansvar vid montering som inte gjorts enligt Securitas instruktion. Larmanläggningen ska monteras inomhus i normalt inomhusklimat enligt Securitas anvisningar.

7. Målnings- efterlagnings- och reparationsarbeten på fastighet och befintlig egendom vid installation, underhåll, reparation eller nedmontering av larmanläggningen inklusive nedlagd tid bekostas och ombesörjs av Kunden.

8. Kunden åtar sig att underhålla och sköta larmanläggningen på egen bekostnad i enlighet med Securitas gällande instruktion. Batterier bekostas och byts av Kunden.

Betalning

9. Månadsavgiften för abonnemanget ska erläggas månadsvis i förskott. Securitas har rätt att starta fakturering 14 dagar efter att hemlarmet levererats till Kunden oavsett om detta är i drift eller inte.

10. Securitas har rätt att ta ut en fraktavgift samt faktureringsavgift enligt vad som framgår av avtalet.

11. Betalas inte faktura i tid har Securitas rätt till påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Obetalda fakturor kan komma att överlämnas till inkasso.

Prisjustering

12. Priset är fast under de första 12 månaderna. Därefter har Securitas rätt att justera priset om Securitas kostnader för löner och lönerelaterade kostnader för anställda eller skatter och avgifter som påverkar tjänsterna ökar.

Garanti

13. Larmanläggningen omfattas av garanti under avtalstiden. Garantin omfattar byte av felaktig komponent vid fabrikationsfel. Garantin omfattar inte fel som beror på Kundens vårdslöshet eller på felaktig installation, bristande underhåll eller handhavande av larmanläggningen i strid mot dessa villkor. Garantin omfattar inte heller fel som beror på yttre påverkan, obehörigt utnyttjande, inbrott, skadegörelse, brand- eller vattenskada, väderförhållanden, åska, felaktig spänning, annan utrustning, husdjur eller liknande. Garantin förutsätter att Kunden vårdat och underhållit larmanläggningen i enlighet med dessa villkor.

Reklamationer

14. Det åligger Kunden att undersöka varan vid leverans. Reklamation ska ske till Securitas kundtjänst. För kontaktuppgifter se www.securitashemlarm.se. Om reklamationen godkänns betalar Securitas returfrakten samt skickar en ny vara. Om det vid reklamation visar sig att det inte är något fel på varan som Securitas ansvarar för har Securitas rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakats av reklamationen.

Larmmottagning

15. Securitas åtar sig att vid Securitas larmcentral hålla personal och teknisk utrustning så att avtalad förmedling av larm till larmcentralen kan utföras. Securitas vidtar de åtgärder som angivits i ”Så funkar det” på securitashemlarm.se. Åtgärdsinstruktionen är fast under avtalstiden. Klicka här för att se åtgärdsinstruktionen "Så funkar det".

16. Securitas frånsäger sig ansvaret för tjänsten om centralapparaten placerats utanför tillräckligt täckningsområde för GSM/GPRS nätet. Securitas ansvarar inte för skada till följd av avbrott, störningar eller liknande på tele- och datakommunikation mellan Kundens larmanläggning och Securitas mottagare. Securitas har ingen skyldighet att kontrollera att larmuppkopplingen fungerar.

17. Securitas har inte rätt att utan mottagen utlöst larmsignal, eller på Kundens begäran, manuellt inhämta visuell information från Kundens larmanläggning.

18. Securitas har inte skyldighet att utföra uppgifter eller tjänster utöver vad som avtalats och ska följaktligen inte heller bära något ansvar för skador utöver vad som följer av detta avtal. Securitas är inte att betrakta som Kundens övergripande säkerhetsrådgivare och har därmed inte heller ett övergripande säkerhetsansvar för Kunden.

Kundens åtaganden

19. Kunden ansvarar för att kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter (adress, telefon och email) samt personkod och behörighet för kontaktpersoner är uppdaterade under hela avtalstiden.

20. Kunden ansvarar för uppkopplingen mellan larmanläggningen och Securitas mottagare. Kunden ansvarar för att regelbundet kontrollera att hemlarmet och larmuppkopplingen mot larmcentralen fungerar. Kunden ansvarar för att vårda och underhålla larmanläggningen så att den är i brukbart skick och inte orsakar fellarm.

21. Kunden ansvarar som larminnehavare enligt lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. Detta innebär bl.a. att Kunden ansvarar för att larmet inte orsakar onödiga fellarm.

22. Kunden får inte göra ingrepp i larmanläggningen eller simkortet eller använda simkortet/larmanläggningen på annat sätt eller med annan operatör än vad som anges i avtalet eller som skriftligen anvisats av Securitas. Larmanläggningen får inte användas på ett sådant sätt att olägenheter uppstår för Securitas eller någon annan.

23. Programvara som ingår i larmanläggningen är Securitas egendom eller licensierad av Securitas från tredje part. Kunden har endast rätt att nyttja programvaran under avtalstiden och endast för det syfte som framgår av avtalet. Programvaran får endast användas av Kunden för driften av larmanläggningen och Kunden har ingen rätt att i någon form vidareupplåta eller hyra ut programvaran till tredje part. Vidare har Kunden inte rätt att ändra, utveckla eller dekompilera programvaran.

24. När avtalet upphör avaktiverar Securitas simkortet och Kunden ska på egen bekostnad koppla bort larmanläggningen så att larmsändningen till Securitas upphör. Kan man vid Securitas larmcentral konstatera att larmsignaler mottagits från larmanläggningen har Securitas rätt att ta ut avgift trots att Kundens avtal med Securitas upphört.

Dekaler

25. Securitas dekal ska sättas upp vid det larmade området. Dekalerna tillhör Securitas och ska avlägsnas vid avtalets upphörande. På Securitas begäran ska dekalerna återlämnas.

Villkor för fria väktarutryckningar

26. Kundens larmade objekt ska vara inom utryckningsområdet som får vara max 50 km från utryckningsorten. Fast vägnät ska finnas till objektet (ej färja, undantaget dygnet runt bemannad färjeförbindelse). Om väktarutryckning sker vid larm orsakat av Kunden avsiktligen, på grund av försumlighet eller p.g.a. att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet, har Securitas rätt till ersättning för utryckningen enligt Securitas vid tidpunkten för utryckningen gällande prislista (för närvarande (år 2017) 1800 kr inklusive moms) per utryckningstillfälle. Samma sak gäller om Kunden har vidarekopplat sin telefon eller på annat sätt hindrat larmcentralen så att kontrollringning inte kan ske. Larm på grund av tekniska fel som Securitas ansvarar för medför ingen kostnad för Kunden men Securitas har rätt att kontrollera vad som orsakat ett larm som orsakat utryckning. Securitas har även rätt att lokalisera och åtgärda felet på distans innan ny utryckning av väktare kan ske, detta sker via fjärrservice. Vid utryckning till bostadslägenheter i flerfamiljshus sker inre kontroll av den larmade bostaden. Vid utryckning till annan bostad sker endast yttre kontroll av bostaden, såvida inte Kunden utökat avtalet och köpt tilläggstjänsten nyckelförvaring.

27. Securitas har rätt att tillfälligt upphöra med larmförmedling till utryckning vid upprepade falsklarm eller vid 3 larm eller mer inom loppet av 24 timmar, till dess avhjälpande åtgärder/service utförts av Kunden. Det åligger Kunden att på Securitas uppmaning åtgärda förhållanden i Kundens miljö och/eller i larmanläggningen som orsakar falsklarm.

Tillträde

28. Kunden ansvarar för att Securitas har rätt vägbeskrivning till platsen. Kunden ansvarar även för att Securitas innehar rätt nycklar och larmkod i de fall inre kontroll ska ske eller passage ska ske genom t.ex. grind till innergård, entrédörr till trapphus etc., samt även att informera och uppdatera åtgärdsinstruktioner och nycklar i de fall tillträdesrutinerna förändras. Nyckelförvaring ingår för larmanläggning monterad i bostadslägenhet i flerfamiljshus. För övriga bostäder innebär nyckelförvaring en månatlig extra kostnad för kunden.

Arbetsmiljö och säkerhet

29. Kunden ska lämna Securitas fullständiga skriftliga upplysningar om eventuella aktuella säkerhetsrisker som utförande av utryckningstjänsten kan innebära för Securitas personal, t.ex. husdjur eller ombyggnationer. Kunden har samordningsansvaret för arbetsmiljön (se Arbetsmiljölagen 3:7). Securitas har rätt att neka utryckning vid larm och/eller att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Securitas bedömer att utryckning skulle medföra risker för Securitas personal.

Vittnesersättning

30. Om Securitas personal kallas till förhör hos polis, åklagarmyndighet eller domstol p.g.a. av händelse som omfattas av detta avtal har Securitas rätt till ersättning från Kunden för vid förhöret åtgången arbetstid som inte ersätts av offentliga medel.

Ändring av avtal

31. Med undantag för ändring av villkoren enligt punkt 32 är överenskommelse om ändring av ingånget avtal giltig endast om överenskommelsen är skriftlig.

32. Securitas har rätt att under avtalstiden ändra dessa villkor genom skriftligt meddelande till Kunden förutsatt att avtalets innehåll inte ändras väsentligen för Kunden. Meddelande om ändring ska skickas senast 30 dagar innan förändringen träder i kraft. Kunden har rätt att inom 30 dagar från meddelandet säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid. Om Kunden inte sagt upp avtalet inom 30 dagar från meddelandet gäller avtalet på de av Securitas meddelade villkoren.

Byte av driftsplats m.m.

33. Kunden har rätt att flytta larmanläggningen till en annan driftsplats som uppfyller kraven i avtalet, t.ex. om Kunden flyttar till ny bostad. Kunden ansvarar för att skriftligen meddela Securitas om förändringen.

34. Om Kunden överlåter bostaden där larmanläggningen är installerad har Kunden även rätt att överlåta avtalet till förvärvaren. Detta gäller under förutsättning att Kunden tillser att förvärvaren inträder som part i detta avtal och övertar Kundens samtliga rättigheter och skyldigheter samt att förvärvaren godkänns av Securitas. I annat fall kvarstår Kundens skyldighet att erlägga betalning för hemlarmet under resterande avtalstid. Partsbytet ska ske genom att förvärvaren undertecknar nytt avtal enligt Securitas standardformulär som ska sändas till Securitas kundtjänst. Överlåtelse på annat sätt av rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal kan endast ske efter andra partens skriftliga godkännande.

Avtalets upphörande

35. Part är berättigad att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot avtalet och inte vidtar rättelse inom en månad från skriftlig uppmaning.

36. Sådant avtalsbrott från Kundens sida som medför avtalets upphörande i förtid ger Securitas rätt till ersättning för omkostnader samt ett belopp motsvarande 75% av det sammanlagda beloppet av återstående månadsavgifter.

Ansvar

37. Securitas ansvarar endast för skador som uppstår som en direkt följd av Securitas försummelse eller avtalsbrott. Securitas ansvarar inte för förlust i näringsverksamhet.

38. Om parts åtaganden enligt avtalet försvåras eller försenas på grund av omständigheter som ligger utanför dennes rimliga kontroll, t ex krig, terrorangrepp, upplopp, myndighetsingripande, generell arbetskonflikt, extrema väderförhållanden eller eldsvåda befrias parten från sina åtaganden så länge det krävs med hänsyn till omständigheterna. I sådant fall är parten inte heller skyldig att betala skadestånd till den andre parten. Part som drabbas av force majeure ska omedelbart underrätta den andre parten.

Personuppgifter

39. Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i samband med fullgörandet av avtalade tjänster kan behandlas av Securitas för att tillhandahålla avtalade tjänster, fullgöra skyldighet enligt gällande lagar och regler, registervård, statistik, marknadsanalyser samt för att marknadsföra Securitas och Securitas samarbetspartners varor och tjänster via e-post. Om det behövs för att tillhandahålla tjänsten kan personuppgifter komma att lämnas ut till Securitas samarbetspartners. Kunden samtycker till sådan behandling av personuppgifter som anges ovan. Kunden kan återkalla samtycket till att motta marknadsföring när som helst genom skriftligt meddelande till Securitas. Kunden kan efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Securitas erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Securitas behandlar. Kunden har även rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas. För kontaktuppgifter se www.securitashemlarm.se. Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Securitas rätt att upphöra att leverera avtalade tjänster till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Support

40. Kunden har under avtalstiden tillgång till fri telefonsupport på de tider och förutsättningar som från tid till annan anges på www.securitaslarm.se